0747022040
0240515541
Str. Mahmudiei, Nr. 17, Tulcea
Social media:

Despre noi

Societatea pe acțiuni Servicii Publice (societate cu capital integral de stat) s-a înființat la data de 23 octombrie 2007, prin reorganizarea  Direcției Servicii Publice, direcție cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local Tulcea. Reorganizarea s-a efectuat în baza HCL nr. 195/2007.

Conform dispozițiilor art. 31 (5) din Legea nr. 51/2006 (versiunea de la data publicării), ”în cazul operatorilor serviciilor de utilități publice rezultați prin reorganizarea pe cale administrativă (…) a direcțiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autorităților administrației publice locale și care au avut în administrare bunuri, activități sau servicii de utilități publice, delegarea gestiunii serviciului se atribuie în mod direct acestora prin contract de concesiune, odată cu infrastructura aferentă serviciului”.

Pe cale de consecința, la momentul reorganizării Direcției Servicii Publice prin constituirea Servicii Publice SA, conform HCL nr. 195/2007, s-au atribuit in mod direct toate activitățile/serviciile pe care le presta la momentul reorganizării.

Direcția Servicii Publice a căpătat personalitate juridica in baza HCL nr. 187/2003, ulterior – prin HCL nr. 48/2005 – s-a reorganizat prin completarea  obiectului de activitate cu gestionarea animalelor fără stăpân.

Prin HCL nr. 353/2007 s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate, care a fost în vigoare până la data de 31.12.2020 (prelungit prin acte adiționale). Primăria Municipiului Tulcea și-a păstrat prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare și care au făcut obiectul contractului, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a  supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea lor, respectiv:

– respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorul de salubrizare;

– calitatea serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți

– parametrii serviciilor prestate;

–  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune,

– dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune

– respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare care fac obiectul contractului. Durata contractului a fost prelungită prin acte adiționale.

Pe întreaga durată a concesionarii a fost interzisă operatorului subconcesionarea în totalitate sau în parte a activităților componente ale serviciilor publice de salubrizare au făcut obiectul contractului.

Prin HCL nr. 158/27.08.2020 s-a aprobat delegarea directa a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea către societatea Servicii Publice SA, aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea soluției optime de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea și aprobarea proiectului contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a municipiului Tulcea, împreună cu anexele acestuia.

Prin salubrizare, în contextul regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților aprobat prin Ordinul președintelui ANRSC nr. 82/2015, se înțelege: totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localității adică: Colectarea; Selectarea; Transportul; Depozitarea; Neutralizarea deșeurilor; Măturatul; Stropitul; Spălatul străzilor; Curățatul rigolelor; Colectarea deșeurilor stradale; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

Serviciul de salubrizare se organizează și funcționează pe baza următoarelor principii:

– protecția sănătății populației;

– autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

– responsabilitatea față de cetățeni;

– conservarea și protecția mediului înconjurător;

– asigurarea calității și continuității serviciului;

– tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

– nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

– consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

– administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

– securitatea serviciului;

– dezvoltarea durabilă.

Motive de ordin economico–financiar, social și de mediu

Argumentele de ordin economico–financiar care au stat la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

– Primăria Municipiului Tulcea nu dispune de baza materială necesară pentru desfășurarea activităților de salubrizare (utilaje, echipamente, mijloace de transport, ateliere de întreținere și reparații, stație de carburanți și personal calificat);

– Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

 – Structura și nivelul tarifelor practicate reflecta costul efectiv al prestației și sunt în conformitate cu prevederile legale. Modificarea tarifului se face în situații de schimbare semnificativă a echilibrului contractului și este supusă aprobării Consiliului Local.

Argumentele de mediu care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

– Dotarea cu utilaje noi și performante impusă de criteriile de performanță ale UAT Tulcea duce la realizarea unui nivel scăzut de poluare a orașului. Astfel, operatorul de salubrizare poate face dovada deținerii unui număr suficient de mașini și utilaje performante, cu care va putea realiza servicii de salubrizare de calitate ridicată.

Pe parcursul contractului operatorul trebuie să își modernizeze parcul de mașini – utilaje. Pentru a evita sau minimiza orice efecte negative asupra florei și faunei, solului cât și efectele negative ale zgomotului, vibrației și luminii vor fi necesare măsuri de protecție ce ar putea implica tehnici specifice și restricții de folosire a anumitor echipamente.

Argumentele de ordin social care stau la baza delegării prin concesiune a serviciului de salubrizare constau în:

– Desfășurarea serviciului de salubritate în condițiile descrise în studiul de oportunitate va contribui la îmbunătățirea semnificativă a aspectului urbanistic și peisagistic precum și la diminuarea sau chiar eliminarea pericolelor potențiale privind sănătatea oamenilor. În plus, prin implementarea tuturor obiectivelor sistemului de salubrizare vor fi create noi locuri de muncă pentru populația din zonă. Operatorul de servicii este încurajat să îsi păstreze personalul deja calificat şi necalificat existent pe plan local, ceea ce va duce la scăderea numărului de şomeri şi implicit, la o creştere a puterii de cumpărare în rândul populației municipiului.

Primăria Municipiului Tulcea va monitoriza modul de constituire al tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor.

– Operatorul va avea obligația efectuării serviciilor de salubritate la un nivel superior calitativ și cantitativ, fără a fi afectați factorii de mediu.

Prin creșterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locală va beneficia de o îmbunătățire a calității mediului și implicit a sănătății populației.

– În perioada operațională, impactul asupra mediului social și economic va fi semnificativ pozitiv datorită creării de noi locuri de muncă.

– Creșterea nivelului de trai și a calității vieții.

– În special problemele de igienă publică, sociale și economice vor fi ameliorate semnificativ printr-un sistem centralizat de gestionare a serviciilor in municipiul Tulcea, împreună cu Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului care vor putea monitoriza sistemul centralizat de gestionare a serviciilor de salubrizare și aplicarea legislației în vigoare:

– Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate de viață al populației.

– Legea nr.101/2006 99/2014 legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare.

– OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare.

În concluzie, perioada de timp plauzibilă pentru delegarea eficienta a serviciilor de salubrizare este de 5 ani. O activitate operaționala eficienta pentru agentul economic, se reflectă si in performante mai ridicate precum și intr-un nivel de costuri mai redus însemnând si pentru delegatar costuri mai mici, aferente serviciului de salubrizare. O eficienta mai ridicată in operare are influenta directa si asupra reducerii riscurilor financiare sau de operare care guvernează proiectul. Nivelul de profitabilitate este necesar însă sa fie menținut, conform legii, la un nivel rezonabil. În prezent, conform studiului de oportunitate, s-a constatat că modul actual de prestare al serviciului public de salubrizare este satisfăcător, operatorul actual al serviciilor atingându- și toate țintele de profitabilitate, eficiență și performanță impuse de UAT Municipiul Tulcea.